Fiskegarn og annet søppel, her fra låven Tavaha Løa i Hoddevika. 640,000 tonn med garn forsvinner på havet hvert år. (Foto: Sindre Fosse Rosness).

Veien til en sirkulær økonomi

Hvilke tiltak er best (og billigst) for at Norge skal bli mer sirkulære?

Miljødirektoratet har oversendt regjeringen en rekke forslag for å nå 50% grad av gjenvinning av plast i Norge. I denne artikkelen skal vi se på det Miljødirektoratets egne anbefalinger, og det regjeringen kommer til å velge ut i fra. Dette er de tre viktigste elementene i en sirkulær økonomi.

1. Hva slags avfall kan brukes om igjen og bør slettes ikke kastes?

Tonnevis med søppel er rett og slett ikke søppel. Det kan brukes om igjen flere ganger. Møbler er et godt eksempel. I offentlig og privat sektor kjøpes det inn stoler, bord, lamper, hyller, sofaer, og andre ting man trenger for å møblere et kontor. Derfor er et av forslagene vi likte ekstra godt at møbler bør kunne repareres, istedenfor å kjøpes nytt. I tillegg kunne det vært en plikt for kommunen for eksempel å hente stoler, bord, leker, og sportsutstyr som kan fortsatt brukes.

2. Hvordan kan det lønne seg å bruke ting om igjen?

Som nevnt i forrige artikkel, er det lettere og billigere å produsere ting og tang av jomfruplast (altså fra råolje) enn å bruke på nytt. Gjennom å insentivere private og og profesjonelle til å sortere ut det som kan brukes igjen av avfallet sitt, kan vi se en økning i ting og tang som andre kanskje kunne tenkt seg. Et annet forslag er å utvikle en rapporteringsplikt for husholdninger.

3. Sirkulært er ikke nødvendigvis dyrere.

Flere av tiltakene vil faktisk være kostnadsreduserende. Et “betal for det du kaster-system” vil være mest lønnsomt, mens en henteordning for hageavfall og tekstil vil være det dyreste. Alle tiltakene er anslått til å koste omtrent 900–1000 millioner kroner i året. De mest aktuelle er anslått til å koste omtrent halvparten av det.

Analyserte tiltak illustrert med effekt og kostnad i 2035. Det er stor usikkerhet knyttet til pris. (Kilde: Miljødirektoratet. Hentet 07.05.2021).

Med disse tre elementene i bakhodet vil vi sammen klare å nå målene om 55% sirkularitet!

Hva syntes du om denne artikkelen? Gjerne send oss forslag til forbedring på hello@norwegiantrash.no. Vil du lese mer kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt Trash Talk på https://www.norwegiantrash.no/.

--

--

--

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Norwegian Trash Talk

Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

More from Medium

Design Lab: Animal Part 2

Archive Post: Being Vocal — The Commandments of Voice User Interface Design

Needfinding: Airport Security

CS371p Spring 2022: Gautham Raju