Fiskegarn og annet søppel, her fra låven Tavaha Løa i Hoddevika. 640,000 tonn med garn forsvinner på havet hvert år. (Foto: Sindre Fosse Rosness).

Veien til en sirkulær økonomi

Hvilke tiltak er best (og billigst) for at Norge skal bli mer sirkulære?

1. Hva slags avfall kan brukes om igjen og bør slettes ikke kastes?

2. Hvordan kan det lønne seg å bruke ting om igjen?

3. Sirkulært er ikke nødvendigvis dyrere.

Analyserte tiltak illustrert med effekt og kostnad i 2035. Det er stor usikkerhet knyttet til pris. (Kilde: Miljødirektoratet. Hentet 07.05.2021).

--

--

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.