Christine Spiten om WWFs nye plastnettverk, tannbørster av bambus og spøkelsegarn

Foto: Skjermdump av Christine på Zoom.

--

--

--

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Norwegian Trash Talk

Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

More from Medium

Is Adobe Creative Cloud still worth it? – alternative apps, and how to get a large discount

The Importance of Color & Symmetry in Severance

I Can See Paradise

Digital Cinema Shines at Ashland Independent Film Festival