Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Åtte designprinsipper for en mer sirkulær verden

Slik kan designere kan ta en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi

1. Lag noe som varer

2. Lag noe vi trenger

3. Trygghet

4. Hold utslippene nede

5. Retten til å reparere

6. Laget for å gjenvinnes

7. Lønnsomt avfall

8. Bærekraftig tilvirkning og produksjon

--

--

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.