Vårt nye møbel, fotografert på verkstedet.

En sniktitt på “Svarteper”

Slik laget vi et møbel av plast fra oppdrettsanlegg

Ulønnsom gjenvinning

Oppdrettsanlegg på Vestlandet. Plasten våre bord lages av kommer fra anlegg i Nord-Norge og Trøndelag.

100% prosent oppsirkulert og 100% oppsirkulerbart — det betyr at vi tar plast og gir det nytt liv.

Skissing og idéstadiet

1:1 papp-modell og test av konstruksjonen

Første CNC-fresing på Fellesverkstedet

Prototype av ren resirkulert plast fra norske oppdrettsanlegg

Den ferdige prototypen på Svarteper-bordet

Flere bilder av prototypen på Svarteper-bordet

Hva syntes du om bordet vårt? Send oss en melding på Instagram @norwegiantrash_no

--

--

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.