Pawel Czerwinski, Unsplash

Nederland knuser Norge i sirkularitet

Sånn trenger det ikke være. Her er fire ting vi kan lære av verdens mest sirkulære land.

Bilde: Sorterte bruskorker fra Hoddevika, disse gikk kanskje til en skål.

--

--

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.