Sign in

Norwegian Trash Talk
Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.
Vårt nye møbel, fotografert på verkstedet.

Ulønnsom gjenvinning


Fiskegarn og annet søppel, her fra låven Tavaha Løa i Hoddevika. 640,000 tonn med garn forsvinner på havet hvert år. (Foto: Sindre Fosse Rosness).

Hvilke tiltak er best (og billigst) for at Norge skal bli mer sirkulære?

1. Hva slags avfall kan brukes om igjen og bør slettes ikke kastes?


I Hoddevik står det en låve vi kaller Tavaha Løa. Siden 2014 har vår søsterorganisasjon Nordic Ocean Watch fylt denne med sortert søppel fra stranda rett ved. Det er også en av våre hovedkilder til plastavfall når vi lager egenproduserte produkter.

Her er de ti viktigste punktene*.

1. EU stiller krav om at 50% av all plastemballasjeavfall skal gjenvinnes innen 2025

2. Norge kaster omtrent 540 000 tonn med plast hvert år


Pawel Czerwinski, Unsplash


Foto: Skjermdump av Christine på Zoom.

Foto: Elin Frodeberg (@elinfrodeberg på insta)

Dette taler imot materialgjenvinning av plastavfall


Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Her er en skisse på våre åtte prinsipper for en bærekraftig, sirkulær designpraksis

1. Lag noe som varer


I Nordic Ocean Watch’ silo i Hoddevika blir plast sortert, veid og datert. En slags manuell blokkjedeteknologi?

Hva er blokkjedeteknologi?


Assortert plastavfall fra en strand på Stadtlandet.

Hva er plast?

Norwegian Trash Talk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store