Norwegian Trash Talk
Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.
Image for post
Image for post
Vårt nye møbel, fotografert på verkstedet.

Slik laget vi et møbel av plast fra oppdrettsanlegg

Norge opplever en økonomisk boost fra oppdrett og fiskeri. Denne industrien har blitt en av de største og raskest voksende kildene til plastavfall i Norge i dag. Noe av dette plastavfallet — garn, merder, rør og fórsekker finner veien til NOPREC, et av de få anleggene i Norge som faktisk lager en brukbar ressurs — plastgranulat — av denne typen plast.

Ulønnsom gjenvinning

Ettersom denne plasten er sort, er det et begrenset marked marked for denne ressursen. Sort plast kan ikke farges på nytt, og jomfruplast er billigere i pris.

Bordet skal belyse at om sirkulærøkonomi bli en realitet, må plastgjenvinning bli…


Trash Talk møtte Christine på en øy utenfor Sandefjord (okei, egentlig ikke men hun hadde bilde av øya på Zoom). Christine er kåret til årets lederstjerne i Dagens Næringsliv sin “30-under-30 kåring” i 2019. Hun er tidligere Norgesmester i seiling, og nå seniorrådgiver i WWF Verdens Naturfond med ansvar for plast og sirkularitet. Vi ønsket å lære mer om det nye plastnettverket til WWF, og hva som skal til for å løse plastkrisen.

Image for post
Image for post
Foto: Skjermdump av Christine på Zoom.

Q: Først og fremst, hva er plastnettverket?

A: Plastsmarte byer og kommuner er et nettverk for norske kommuner som handler om å stå sammen i møte med…


Image for post
Image for post
Foto: Elin Frodeberg (@elinfrodeberg på insta)

Som mange andre jobber Norwegian Trash for å hindre at plast blir brent, og ønsker å gi plasten et langt liv som nye produkter. Men argumentene for å brenne plast for energi er gode. Her er vår uoffisielle for-og-imot liste for materialgjenvinning vs. forbrenning.

Dette taler imot materialgjenvinning av plastavfall

  1. Kan motvirke utviklingen av nye løsninger

Fokuset på gjenvinning kan ta oppmerksomhet bort fra utviklingen og finansieringen av nye, mer bærekraftige alternativer til dagens petroleumsbaserte plast. Øker gjenvinningen, kan vi fort se problemet som “løst”, noe det absolutt ikke er. Økt materialgjenvinning er ikke nødvendigvis det viktigste verktøyet for å løse plastkrisa. Forøvrig er dagens løsninger for biologisk nedbrytbare plast, eller “grønn” plast, noe vi er svært skeptiske til, men dette er et tema for en annen artikkel.


Image for post
Image for post
Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Slik kan designere kan ta en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi

Dagens produkter, tjenester, systemer og forretningsmodeller er etter vår oppfatning avhengig av et gjennomgående re-design for at vi skal kunne forlate den lineære økonomien til fordel for en sirkulær økonomi. Å prioritere design må bli synonymt med å minske vår påvirkning på klima og miljø.

I forbindelse med et prosjekt vi gjorde med NOMAD og Tin i høst, forfattet vi åtte prinsipper for sirkulær design — en kravliste til produkter Norwegian Trash utvikler og produserer. Dette er prinsippene vi har i bakhodet mens selskapet vårt vokser og vi starter nye prosjekter og samarbeid.

1. Lag noe som varer

Produktene skal holde høy kvalitet og være…


Image for post
Image for post
I Nordic Ocean Watch’ silo i Hoddevika blir plast sortert, veid og datert. En slags manuell blokkjedeteknologi?

Sammen med blokkjedeselskapet Empower, utforsker vi for tiden hvordan vi kan gjøre våre produkter sporbare. Denne teknologien kan bidra til å ansvarliggjøre aktører som ikke kvitter seg med avfall på en bærekraftig måte, og gi treffsikre økonomiske insentiver til å sortere og materialgjenvinne mer av verdens plast. Det vil også kunne gi oss ny forståelse for hvem som bruker hvilken plast, hvor mye, og hvor den havner. Kort sagt: Blokkjedeteknologi kan være nøkkelen til å lykkes med EU og regjeringens ambisiøse planer for sirkulærøkonomi og hindre plast på avveie.

I møte med kriser knyttes det alltid høye forventninger til nye, teknologiske løsninger. Ta for eksempel The Ocean Cleanup, som har utviklet gigantiske flåter drevet av solenergi, som skal suge opp avfall i verdens hav og elver. I denne artikkelen retter vi søkelyset på blokkjedeteknologi som kan bli et gjennomførbart og betydelig verktøy for plastens livssyklus og verdikjede.

Først og fremst: hva er egentlig blokkjede? Vi prøver oss på en forklaring.

Teknisk sett er blokkjede en slags database. Tenk en veldig stor og tykk bok som kun finnes digitalt. Boken er ikke et bestemt sted — den er skapt gjennom…


Image for post
Image for post
Assortert plastavfall fra en strand på Stadtlandet.

At plast er en trussel for dyrelivet på jorda, er noe vi har visst siden 1970-tallet. Den globale bevisstheten rundt det faktiske omfanget har kommet de senere årene. Den europeiske union (EU) og Forente nasjoner (FN) har siden erklært plastproblemet en plastkrise. Her hjemme ser vi også et økende engasjement rundt plastemballasje og forsøplede strender. I denne korte artikkelen ønsker vi fortelle det vi vet om plastkrisen og forsøke å finne svar på spørsmål som: Hva er egentlig plast, og hvor kommer kommer den fra? Hvorfor er den farlig for oss og andre arter? Hvordan vil fremtiden se ut?

Hva er plast?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store