Norwegian Trash Talk
Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.
Foto: Norwegian Trash

Å gjenbruke mye mer av plastsøpla vår vil spare kloden og miljø for store utslipp. Men hva skjer når det i fremtiden blir tomt for søppel å gjenbruke? Det haster å finne en fullverdig erstatter for plasten.

Fiskegarn og annet søppel, her fra låven Tavaha Løa i Hoddevika. 640,000 tonn med garn…

Hvilke tiltak er best (og billigst) for at Norge skal bli mer sirkulære?

1. Hva slags avfall kan brukes om igjen og bør slettes ikke kastes?

I Hoddevik står det en låve vi kaller Tavaha Løa. Siden 2014 har vår søsterorganisasjon…

Her er de ti viktigste punktene*.

1. EU stiller krav om at 50% av all plastemballasjeavfall skal gjenvinnes innen 2025

Foto: Elin Frodeberg (@elinfrodeberg på insta)

Som mange andre jobber Norwegian Trash for å hindre at plast blir brent, og ønsker å gi plasten et langt liv som nye produkter. Men argumentene for å brenne plast for energi er gode. Her er vår uoffisielle for-og-imot liste for materialgjenvinning vs. forbrenning.

Dette taler imot materialgjenvinning av plastavfall

  1. Kan motvirke utviklingen av nye løsninger
Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Slik kan designere kan ta en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi

Norwegian Trash Talk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store