Norwegian Trash Talk
Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.
Vårt nye møbel, fotografert på verkstedet.

Norge opplever en økonomisk boost fra oppdrett og fiskeri. Denne industrien har blitt en av de største og raskest voksende kildene til plastavfall i Norge i dag. …

Fiskegarn og annet søppel, her fra låven Tavaha Løa i Hoddevika. 640,000 tonn med garn forsvinner på havet hvert år. (Foto: Sindre Fosse Rosness).

Hvilke tiltak er best (og billigst) for at Norge skal bli mer sirkulære?

Miljødirektoratet har oversendt regjeringen en rekke forslag for å nå 50% grad av gjenvinning av plast i Norge. I denne artikkelen skal vi se på det Miljødirektoratets egne anbefalinger, og det regjeringen kommer til å velge ut i fra. Dette er de tre viktigste elementene i en sirkulær økonomi.

1. Hva slags avfall kan brukes om igjen og bør slettes ikke kastes?

Tonnevis…

I Hoddevik står det en låve vi kaller Tavaha Løa. Siden 2014 har vår søsterorganisasjon Nordic Ocean Watch fylt denne med sortert søppel fra stranda rett ved. Det er også en av våre hovedkilder til plastavfall når vi lager egenproduserte produkter.

Mepex og Norner har på oppdrag fra Handelens Miljøfond gjennomført
en analyse av hvordan Norge kan nå 50 % materialgjenvinning av alt plastavfall.

Her er de ti viktigste punktene*.

1. EU stiller krav om at 50% av all plastemballasjeavfall skal gjenvinnes innen 2025

Først og fremst, det hele startet med EU som de siste årene har hatt et stadig økende fokus på gjenvinning av materialene vi bruker i Europe samt…

Foto: Elin Frodeberg (@elinfrodeberg på insta)

Dette taler imot materialgjenvinning av plastavfall

  1. Kan motvirke utviklingen av nye løsninger

Fokuset på gjenvinning kan ta oppmerksomhet bort fra utviklingen og finansieringen av nye, mer bærekraftige alternativer til dagens petroleumsbaserte plast. Øker gjenvinningen, kan vi fort se problemet som “løst”, noe det absolutt ikke er. Økt materialgjenvinning er ikke nødvendigvis det viktigste verktøyet for å…

Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Dagens produkter, tjenester, systemer og forretningsmodeller er etter vår oppfatning avhengig av et gjennomgående re-design for at vi skal kunne forlate den lineære økonomien til fordel for en sirkulær økonomi. Å prioritere design må bli synonymt med å minske vår påvirkning på klima og miljø.

I forbindelse med et prosjekt

I Nordic Ocean Watch’ silo i Hoddevika blir plast sortert, veid og datert. En slags manuell blokkjedeteknologi?

I møte med kriser knyttes det alltid høye forventninger til nye, teknologiske løsninger. Ta for eksempel The Ocean Cleanup, som har utviklet gigantiske flåter drevet av solenergi, som skal suge opp avfall i verdens hav og elver. …

Norwegian Trash Talk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store