Sign in

Norwegian Trash Talk
Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.
Vårt nye møbel, fotografert på verkstedet.

Slik laget vi et møbel av plast fra oppdrettsanlegg

Ulønnsom gjenvinning


Fiskegarn og annet søppel, her fra låven Tavaha Løa i Hoddevika. 640,000 tonn med garn forsvinner på havet hvert år. (Foto: Sindre Fosse Rosness).

Hvilke tiltak er best (og billigst) for at Norge skal bli mer sirkulære?

1. Hva slags avfall kan brukes om igjen og bør slettes ikke kastes?


I Hoddevik står det en låve vi kaller Tavaha Løa. Siden 2014 har vår søsterorganisasjon Nordic Ocean Watch fylt denne med sortert søppel fra stranda rett ved. Det er også en av våre hovedkilder til plastavfall når vi lager egenproduserte produkter.

Her er de ti viktigste punktene*.

1. EU stiller krav om at 50% av all plastemballasjeavfall skal gjenvinnes innen 2025

2. Norge kaster omtrent 540 000 tonn med plast hvert år


Pawel Czerwinski, Unsplash

Sånn trenger det ikke være. Her er fire ting vi kan lære av verdens mest sirkulære land.


Foto: Skjermdump av Christine på Zoom.

Foto: Elin Frodeberg (@elinfrodeberg på insta)

Som mange andre jobber Norwegian Trash for å hindre at plast blir brent, og ønsker å gi plasten et langt liv som nye produkter. Men argumentene for å brenne plast for energi er gode. Her er vår uoffisielle for-og-imot liste for materialgjenvinning vs. forbrenning.

Dette taler imot materialgjenvinning av plastavfall

  1. Kan motvirke utviklingen av nye løsninger

Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Slik kan designere kan ta en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi

Her er en skisse på våre åtte prinsipper for en bærekraftig, sirkulær designpraksis

1. Lag noe som varer


I Nordic Ocean Watch’ silo i Hoddevika blir plast sortert, veid og datert. En slags manuell blokkjedeteknologi?

Sammen med blokkjedeselskapet Empower, utforsker vi for tiden hvordan vi kan gjøre våre produkter sporbare. Denne teknologien kan bidra til å ansvarliggjøre aktører som ikke kvitter seg med avfall på en bærekraftig måte, og gi treffsikre økonomiske insentiver til å sortere og materialgjenvinne mer av verdens plast. Det vil også kunne gi oss ny forståelse for hvem som bruker hvilken plast, hvor mye, og hvor den havner. Kort sagt: Blokkjedeteknologi kan være nøkkelen til å lykkes med EU og regjeringens ambisiøse planer for sirkulærøkonomi og hindre plast på avveie.

Hva er blokkjedeteknologi?


Assortert plastavfall fra en strand på Stadtlandet.

Hva er plast?

Norwegian Trash Talk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store